Výběrová bibliografie

Odborná literatura k tématu:

Antisemitismus v posttotalitní Evropě. Sborník z Mezinárodního semináře o antisemitismu v posttotalitní Evropě, který uspořádala společnost Franze Kafky 22. – 24. května 1992 v Praze, Nakladatelství Franze Kafky, Praha 1993

DUFEK, Jiří – KAPLAN, Karel – ŠLOSAR, Vladimír: Československo a Izrael v letech 1947 – 1953, ÚSD-Doplněk, Brno 1993

HEITLINGEROVÁ, Alena: Ve stínu holocaustu a komunismu: čeští a slovenští židé po roce 1945, G plus G, Praha 2007

KREJČOVÁ, Helena: Český a slovenský antisemitismus 1945 – 1948, in: JECH, Karel (ed.): Stránkami soudobých dějin. Sborník statí k pětašedesátinám historika Karla Kaplana, ÚSD, Praha 1993, s. 158 – 172

LAQUEUR, Walter: Měnící se tvář antisemitismu. Od starověku do dnešních dnů, NLN, Praha 2007

ROTHKIRCHEN, Livia: The Czechoslovak Government-in-Exile: Jewish and Palestinian Aspects in the Light of the Documents, Yad Vashem Studies, č. 9, roč. 1973, s. 157 – 99.

SOUKUPOVÁ, Blanka – SALNER, Peter – LUDVÍKOVÁ, Miroslava: Židovská menšina v Československu po druhé světové válce: od osvobození k nové totalitě, Židovské muzeum, Praha 2009

SVOBODOVÁ, Jana: Zdroje a projevy antisemitismu v českých zemích 1948 – 1992, ÚSD, Praha 1994

YEGAR, Moshe: Československo, sionismus, Izrael: historie vzájemných vztahů, Victoria Publishing-East Publishing, Praha 1997

VRZGULOVÁ, Monika – KUBÁTOVÁ, Hana: Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku ve 20. a 21. století, Karolinum, Praha 2016

Odborné texty on-line:

Centrum pro výzkum veřejného mínění SA AV ČR, Vztah české veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v ČR – únor 2015, 2015,
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a1868/f9/ov150306.pdf
 [citováno ke dni 1. 2. 2018]

FRANKL, Michal a kolektiv: Proč a jak se potýkat s antisemitismem. Příručka pro pedagogy, in: Naši nebo cizí, svazek 4, Židovské muzeum v Praze – Institut Terezínské iniciativy, Praha 2013, https://www.osce.org/cs/odihr/111238?download=true [citováno ke dni 25. 4. 2018]

HOLÝ, Jiří: Antisionismus jako skrytý i zjevný antisemitismus doby komunistického režimu, moderni-dejiny.cz, http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/antisionismus-jako-skryty-i-zjevny-antisemitismus-doby-komunistickeho-rezimu/, [citováno ke dni 1. 2. 2018]

HOLÝ, Jiří: Umění versus morálka. Jak hodnotit provokující obrazy šoa? Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury,
http://sites.ff.cuni.cz/holokaust/wp-content/uploads/sites/122/2015/01/jiri-holy-umeni-versus-moralka.pdf
, [citováno ke dni 1. 2. 2018]

Jak učit o moderním antisemitismu. Metodika pro pedagogy, Oddělení pro vzdělávání a kulturu, Židovské muzeum v Praze, https://c.jewishmuseum.cz/files/program-a-vzdelavani/ucitele.pdf [citováno ke dni 25. 4. 2018]

KOUTEK, Ondřej: Akce „Pavouk“. Evidování židovského obyvatelstva Státní bezpečností za normalizace, Paměť a dějiny 2017/01, s. 40 – 54,
https://www.ustrcr.cz/wp-content/uploads/2017/08/PD_1_17_s40-54.pdf[citováno ke dni 1. 2. 2018]

SEDLÁK, Petr: Konečné rozřešení židovské otázky? Československý stát, česká veřejnost a přeživší Židé, 1945 – 1948, Paměť a dějiny 2017/10, s. 57 – 67, dostupné on-line: https://www.ustrcr.cz/wp-content/uploads/2017/08/PD_02_2017_57-67.pdf

SOUKUPOVÁ, Blanka: Židovská menšina v českých zemích v letech 1956 – 1968. Mezi loajalitou k režimu, závazky k rodinné tradici a k judaismu,  The International School for Holocaust Studies, Yad Vashem, http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/czech/newsletter/01/zidovska.asp, [citováno ke dni 1. 2. 2018]

ŠMOK, Martin: Každý žid je sionista a každý sionista je špion. Příběh distribuce sociálních podpor, Paměť a dějiny 4/2011, s. 29 – 39, http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1104/029 – 039.pdf, [citováno ke dni 1. 2. 2018]

Dobová literatura a prameny:

BEER, Fritz: …a tys na Němce střílel, dědo? Českoněmecký Žid mezi komunismem a nacismem, Paseka, Praha 2008

IVANOV, Jurij – JEVSEVJEV, Jevgenij – WALICHNOWSKI, Tadeusz: Sionismus, Praha 1970. (Doslov, s. 154 – 191 o roli sionismu v ČSSR roku 1968)

JELÍNEK, Milan – MÁDR, Milan: Stopami tragédie. Imperialismus, sionismus a osudy Palestinců, Praha 1982

JELÍNEK, Milan – MÁDR, Milan – SKYDÁNEK, Josef: Konflikt na Středním východě, Praha 1974

KAPLAN, Karel – BULÍNOVÁ, Marie: Československo a Izrael v letech 19451956: dokumenty, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Historickým ústavem České armády a se Státním ústředním archivem, Praha 1993

KOLÁR, František J.: Sionismus a antisemitismus, Praha 1970

KOPECKÝ, Václav: Antisemitismus – poslední zbraní nacismu, Praha 1945

MARGOLIOVÁ-KOVÁLYOVÁ, Heda: Na vlastní kůži, Academia, Praha 2012

MŇAČKO, Ladislav: Já, Adolf Eichmann, Praha 1961

PLUDEK, Alexej: Nepřítel z Atlantidy, Československý spisovatel, Praha 1984 (prvně 1981)

TERNEROVI, Erik a E.: Stát Izrael. Malá země velkých problémů, Praha 1950

 


Bibliografie ke stažení

Bibliografie

<