video, délka 1:05

Izraelský militarismus

Komentář

Militarismus izraelské společnosti je v tomto komentáři interpretován jako genetický rys sionistické ideologie. Komentátor přitom pomíjí skutečnost, že Izrael od svého vzniku čelil opakované agresi sousedních arabských zemí, které usilovaly o jeho zničení. Reálná hrozba zničení je v tomto komentáři prezentována jako „mýtus“. Komentář doplňují obrazy vojenských jednotek a moderní vojenské techniky. Tyto filmové obrazy se nápadně podobají motivům antisemitských textů z 19 století, kde se líčí, jak jsou židovské děti od malička místo hraní vychovávány k počítání a ziskuchtivosti. Neméně zajímavý je motiv odsouzení izraelského (a potažmo amerického militarismu, který kontrastuje s dobovými projevy komunistického militarismu. 

Tipy do výuky

Nechte žáky hledat informace o arabsko-izraelských válkách. Vyzvěte je, ať ověří tezi o „mýtu“ ohrožení Izraele.
Nabízí se srovnání této ukázky s nějakou přehlídkou na pražské Letné ze 70. let 20. st. dostupnou na YouTube. Ať si všímají, v jakých souvislostech jsou zbraně a militarismus prezentovány.

Aktivity pro žáky

  1. Jaký je důvod izraelského militarismu podle tohoto komentáře? Ověřte toto tvrzení z jiných zdrojů.
  2. Porovnejte tuto ukázku se záběry vojenských přehlídek v Praze z počátku sedmdesátých let. V čem vidíte rozdíl? Jak se ve světle prvomájové přehlídky jeví komentář k izraelské přehlídce?

 

Materiál k pramenu ke stažení

Zdroj:

Pravá tvář sionismu (1973)

Rok vzniku (české verze): 1973
29 minut

K dokumentu Pravá tvář sionismu se v archivu ČT zachovala pouze poznámka „zpracováno ze sovětských materiálů“. Lze tedy předpokládat, že se jedná o původně sovětský dokument vzniklý v souvislosti s vítězstvím Izraele v šestidenní válce (červen 1967), v níž SSSR významně podporoval arabskou koalici. Z některých náznaků lze usoudit, že vznikl někdy mezi lety 1969 – 1972, jomkipurská válka vedená v témže roce, kdy je dokument (tedy jeho česká verze) datován, není ještě v pořadu zohledněna. Praxe přejímání sovětských materiálů existovala ve všech tehdejších masmédiích. Publicisticko-historický pořad charakterizuje sionismus jako rasistickou ideologii podobnou nacismu. Izraelská společnost je popisována výrazně negativně, jako rasistická, militaristická, xenofobní, násilná. Komentář využívá řadu tradičních antisemitských stereotypů – především obrazu židů-lichvářů a finančníků nebo židů jako strůjců antisemitismu. V dokumentu se objevují i některé pravdivé informace – například o „izraelizaci“ Jeruzaléma – tedy násilném vyhánění Arabů ze zabraných jeruzalémských čtvrtí, ovšem jako celek je komentář velmi manipulativní. Složitá problematika arabsko-izraelských vztahů je redukována na izraelský agresivní imperialismus, kterému se prý okolní arabské státy jen brání. V moři radikální dezinformace tak zanikají i ojedinělé relevantní informace. V období studené války a bipolárního soupeření ovšem používala podobný typ dezinformace i média na Západě. Z formálního hlediska je celý pořad složen z archivních filmových materiálů ilustrujících mluvené slovo.

Navržená práce s dokumentem spočívá především v kritické práci s argumenty, které obsahuje. Žáci mohou konfrontovat jednostranná a zjednodušená tvrzení s otevřenými zdroji: informacemi obsaženými na webu a v odborné literatuře. Následně se mohou zamýšlet nad důvody těchto manipulací. Kritická práce s obrazem historické skutečnosti přispívá k jejich schopnosti vnímat mediální i jiné manipulace. Mohou si tak uvědomit, že každý příběh je nahlížen z více perspektiv. Navíc se seznamují s problematikou arabsko-izraelských sporů, které už dávno přesáhly rámec regionu a staly se jednou z platforem ideových a ideologických střetů především na evropské scéně.

<